0
515
0
77
0
412

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 63 ปี 62 +/- (%) ปี 63 ปี 62 +/- (%) ปี 63 ปี 62 +/- (%)
1 24 ก.ค. 2563 77 55 40.00 11 4 175.00 54 37 45.95 77 10 11 54
2 25 ก.ค. 2563 138 58 137.93 22 4 450.00 105 38 176.32 215 29 33 159
3 26 ก.ค. 2563 116 47 146.81 18 3 500.00 107 49 118.37 331 46 51 266
4 27 ก.ค. 2563 87 44 97.73 12 9 33.33 77 31 148.39 418 56 63 343
5 28 ก.ค. 2563 97 42 130.95 14 8 75.00 69 29 137.93 515 69 77 412
รวมทั้งหมด 515 246 109.35 77 28 175.00 412 184 123.91

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 24 ก.ค. 2563 75 11 53 0 0 0 2 0 1
2 25 ก.ค. 2563 121 17 84 15 5 18 2 0 3
3 26 ก.ค. 2563 99 14 87 15 4 18 2 0 2
4 27 ก.ค. 2563 78 12 69 6 0 6 3 0 2
5 28 ก.ค. 2563 91 13 62 5 1 7 1 0 0
รวมทั้งหมด 464 67 355 41 10 49 10 0 8

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 387 75.15 52 264
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 50 9.71 15 52
3 หลับใน 25 4.85 3 36
4 อื่นๆ 53 10.29 7 60
รวมทั้งหมด 515 100.00 77 412
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 202 39.22 29 136
2 ชนท้าย 157 30.49 14 120
3 ชนกัน/เฉี่ยวชน 74 14.37 24 91
4 อื่นๆ 82 15.92 10 65
รวมทั้งหมด 515 100.00 77 412

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 319 36.88 165 ขับรถเร็วเกินกำหนด (209 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (16 คัน),หลับใน (11 คัน)
2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 279 32.25 156 ขับรถเร็วเกินกำหนด (153 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (21 คัน),หลับใน (12 คัน)
3 รถจักรยานยนต์ 155 17.92 123 ขับรถเร็วเกินกำหนด (90 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (35 คัน),เมาสุรา (11 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 356 69.13 47 243 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (244 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (228 คัน),รถจักรยานยนต์ (93 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (275 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (32 ครั้ง),หลับใน (20 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 62 12.04 10 52 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (36 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (20 คัน),รถจักรยานยนต์ (14 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (58 ครั้ง),อุปกรณ์รถบกพร่อง (2 ครั้ง),ขับรถไม่ชำนาญ / ไม่เป็น (1 ครั้ง)
3 ทางแยก 30 5.83 7 50 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (15 คัน),รถจักรยานยนต์ (14 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (12 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (18 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (6 ครั้ง),หลับใน (2 ครั้ง)
4 อื่นๆ 67 13.01 13 67 รถจักรยานยนต์ (34 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (24 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (19 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (36 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (12 ครั้ง),เมาสุรา (5 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 515 100.00 77 412

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 74 14.37 16 57
2 04.01-08.00 น. 52 10.10 12 53
3 08.01-12.00 น. 85 16.50 10 62
4 12.01-16.00 น. 116 22.52 10 86
5 16.01-20.00 น. 122 23.69 15 95
6 20.01-24.00 น. 66 12.82 14 59
รวมทั้งหมด 515 100.00 77 412

ลำดับที่ วันที่ ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 103,172  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559