1
2,000
0
253
0
2,378

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 63 ปี 62 +/- (%) ปี 63 ปี 62 +/- (%) ปี 63 ปี 62 +/- (%)
1 27 ธ.ค. 2562 263 224 17.41 36 30 20.00 267 243 9.88 263 32 36 267
2 28 ธ.ค. 2562 398 308 29.22 51 46 10.87 426 355 20.00 661 77 87 693
3 29 ธ.ค. 2562 331 435 -23.91 34 66 -48.48 432 464 -6.90 992 107 121 1,125
4 30 ธ.ค. 2562 279 262 6.49 37 30 23.33 307 285 7.72 1,271 143 158 1,432
5 31 ธ.ค. 2562 270 273 -1.10 33 50 -34.00 354 297 19.19 1,541 175 191 1,786
6 1 ม.ค. 2563 261 316 -17.41 35 53 -33.96 338 296 14.19 1,802 205 226 2,124
7 2 ม.ค. 2563 198 193 2.59 27 30 -10.00 254 227 11.89 2,000 231 253 2,378
รวมทั้งหมด 2,000 2,011 -0.55 253 305 -17.05 2,378 2,167 9.74

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 27 ธ.ค. 2562 209 30 210 51 6 56 3 0 1
2 28 ธ.ค. 2562 357 43 391 38 8 34 3 0 1
3 29 ธ.ค. 2562 278 26 366 53 8 66 0 0 0
4 30 ธ.ค. 2562 220 27 250 59 10 57 0 0 0
5 31 ธ.ค. 2562 222 21 310 47 12 44 1 0 0
6 1 ม.ค. 2563 216 27 280 44 8 58 1 0 0
7 2 ม.ค. 2563 176 25 227 20 2 27 2 0 0
รวมทั้งหมด 1,678 199 2,034 312 54 342 10 0 2

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 1,163 58.15 157 1,326
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 310 15.50 45 404
3 เมาสุรา 191 9.55 16 198
4 อื่นๆ 336 16.80 35 450
รวมทั้งหมด 2,000 100.00 253 2,378
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 698 34.90 74 771
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 462 23.10 63 711
3 ชนท้าย 442 22.10 49 444
4 อื่นๆ 398 19.90 67 452
รวมทั้งหมด 2,000 100.00 253 2,378

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 1,201 37.13 918 ขับรถเร็วเกินกำหนด (554 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (249 คัน),เมาสุรา (153 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 919 28.41 482 ขับรถเร็วเกินกำหนด (488 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (130 คัน),หลับใน (55 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 822 25.41 433 ขับรถเร็วเกินกำหนด (420 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (116 คัน),หลับใน (40 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,213 60.65 149 1,389 รถจักรยานยนต์ (650 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (640 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (574 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (784 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (156 ครั้ง),หลับใน (100 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 231 11.55 16 320 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (110 คัน),รถจักรยานยนต์ (102 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (83 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (168 ครั้ง),เมาสุรา (22 ครั้ง),หลับใน (14 ครั้ง)
3 ทางแยก 151 7.55 23 203 รถจักรยานยนต์ (113 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (83 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (63 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (64 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (48 ครั้ง),ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร (15 ครั้ง)
4 อื่นๆ 405 20.25 65 466 รถจักรยานยนต์ (336 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (102 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (86 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (147 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (95 ครั้ง),เมาสุรา (87 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 2,000 100.00 253 2,378

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 261 13.05 51 266
2 04.01-08.00 น. 215 10.75 29 285
3 08.01-12.00 น. 357 17.85 32 417
4 12.01-16.00 น. 440 22.00 34 550
5 16.01-20.00 น. 459 22.95 56 571
6 20.01-24.00 น. 268 13.40 51 289
รวมทั้งหมด 2,000 100.00 253 2,378

ลำดับที่ วันที่ ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 27 ธ.ค. 2562 2 1 0 1 0 0 0 0 0
2 29 ธ.ค. 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 30 ธ.ค. 2562 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 31 ธ.ค. 2562 2 0 0 2 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 6 1 1 3 0 0 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 27 ธ.ค. 2562 19:15 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ถึงสถานีรถไฟบางซ่อน 167 (กรุงเทพ ถึง กันตัง) ขึ้น 13 กรุงเทพมหานคร ชนคนเดินเท้า ทางตรง 1 0
2 27 ธ.ค. 2562 22:15 ช่วงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ถึงสถานีรถไฟบ้านหนองตาด 24 (อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 373 บุรีรัมย์ ชนยานพาหนะอื่นๆ ทางลักผ่าน 0 0
3 29 ธ.ค. 2562 05:30 ช่วงสถานีรถไฟวัดสุวรรณ ถึงสถานีรถไฟศาลายา 168 (กันตัง ถึง กรุงเทพ) ล่อง 20 นครปฐม ขวางปาหินใส่ขบวนรถ ทางตรง 0 0
4 30 ธ.ค. 2562 16:40 ช่วงสถานีรถไฟบ้านไม้แก่น ถึงสถานีรถไฟยะลา 176 (สุไหงโก-ลก ถึง ชุมทางหาดใหญ่) ล่อง 1053 ยะลา ขวางปาหินใส่ขบวนรถ ทางตรง 0 1
5 31 ธ.ค. 2562 14:15 ช่วงสถานีรถไฟบำเหน็จณรงค์ ถึงสถานีรถไฟห้วยยายจิ๋ว 434 (ชุมทางบัวใหญ่ ถึง ชุมทางแก่งคอย) ล่อง 280 ชัยภูมิ ชนยานพาหนะอื่นๆ ทางลักผ่าน 0 0
6 31 ธ.ค. 2562 21:00 ช่วงสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ถึงสถานีรถไฟคลองพุทรา 13 (กรุงเทพ ถึง เชียงใหม่) ขึ้น 51 พระนครศรีอยุธยา ชนยานพาหนะอื่นๆ ทางลักผ่าน 0 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 86,879  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559