6
513
1
74
1
400

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวมสะสม
ลำดับที่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ปี 63 ปี 62 +/- (%) ปี 63 ปี 62 +/- (%) ปี 63 ปี 62 +/- (%)
1 10 เม.ย. 2563 62 234 -73.50 7 40 -82.50 47 253 -81.42 62 7 7 47
2 11 เม.ย. 2563 71 246 -71.14 8 46 -82.61 56 291 -80.76 133 14 15 103
3 12 เม.ย. 2563 48 295 -83.73 11 48 -77.08 41 351 -88.32 181 24 26 144
4 13 เม.ย. 2563 121 265 -54.34 15 46 -67.39 85 302 -71.85 302 38 41 229
5 14 เม.ย. 2563 70 210 -66.67 10 35 -71.43 55 231 -76.19 372 46 51 284
6 15 เม.ย. 2563 75 178 -57.87 12 26 -53.85 66 227 -70.93 447 56 63 350
7 16 เม.ย. 2563 66 170 -61.18 11 20 -45.00 50 205 -75.61 513 67 74 400
รวมทั้งหมด 513 1,598 -67.90 74 261 -71.65 400 1,860 -78.49

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ วันที่ ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 10 เม.ย. 2563 55 7 38 6 0 9 1 0 0
2 11 เม.ย. 2563 62 7 45 8 1 9 1 0 2
3 12 เม.ย. 2563 41 8 34 7 3 7 0 0 0
4 13 เม.ย. 2563 115 14 78 6 1 7 0 0 0
5 14 เม.ย. 2563 64 6 52 6 4 3 0 0 0
6 15 เม.ย. 2563 70 12 59 3 0 4 2 0 3
7 16 เม.ย. 2563 59 11 42 7 0 8 0 0 0
รวมทั้งหมด 466 65 348 43 9 47 4 0 5

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 365 71.15 46 260
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 64 12.48 11 75
3 หลับใน 26 5.07 4 21
4 อื่นๆ 58 11.31 13 44
รวมทั้งหมด 513 100.00 74 400
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 264 51.46 29 163
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 95 18.52 20 108
3 ชนท้าย 67 13.06 8 64
4 อื่นๆ 87 16.96 17 65
รวมทั้งหมด 513 100.00 74 400

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 274 37.59 198 ขับรถเร็วเกินกำหนด (191 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (20 คัน),อุปกรณ์รถบกพร่อง (17 คัน)
2 รถจักรยานยนต์ 174 23.87 129 ขับรถเร็วเกินกำหนด (79 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (43 คัน),เมาสุรา (9 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 133 18.24 88 ขับรถเร็วเกินกำหนด (81 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (20 คัน),หลับใน (5 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 333 64.91 40 258 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (194 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (95 คัน),รถจักรยานยนต์ (91 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (251 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (31 ครั้ง),อุปกรณ์รถบกพร่อง (20 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 72 14.04 18 47 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (41 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (15 คัน),รถจักรยานยนต์ (14 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (60 ครั้ง),หลับใน (5 ครั้ง),อุปกรณ์รถบกพร่อง (4 ครั้ง)
3 ทางแยก 39 7.60 6 26 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (21 คัน),รถจักรยานยนต์ (15 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (11 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (19 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (11 ครั้ง),ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร (2 ครั้ง)
4 อื่นๆ 69 13.45 10 69 รถจักรยานยนต์ (54 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (18 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (12 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (35 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (22 ครั้ง),เมาสุรา (4 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 513 100.00 74 400

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 23 4.48 2 15
2 04.01-08.00 น. 48 9.36 5 36
3 08.01-12.00 น. 103 20.08 15 85
4 12.01-16.00 น. 131 25.54 16 81
5 16.01-20.00 น. 125 24.37 22 119
6 20.01-24.00 น. 83 16.18 14 64
รวมทั้งหมด 513 100.00 74 400

ลำดับที่ วันที่ ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 11 เม.ย. 2563 1 0 0 1 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 1 0 0 1 0 0 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 11 เม.ย. 2563 09:27 ช่วงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีรถไฟมหาชัย 4305 (วงเวียนใหญ่ ถึง มหาชัย) ขึ้น 30 สมุทรสาคร ชนยานพาหนะอื่นๆ ทางลักผ่าน 0 0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 91,972  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559