ลำดับ จังหวัด 10 อันดับ ทั้งหมด (แห่ง) ผ่านไม่ได้ (แห่ง)
1 จ.ระยอง 1 0
ทางหลวง ที่ผ่านไม่ได้ 0 จังหวัด 0 แห่ง
จังหวัด ผ่านไม่ได้ (แห่ง)
ไม่มีข้อมูล
ทางหลวงชนบท ที่ผ่านไม่ได้ 0 จังหวัด 0 แห่ง
จังหวัด ผ่านไม่ได้ (แห่ง)
ไม่มีข้อมูล